Java快速排序的具体实现
Author anteoy@gmail.com | Posted 2016-07-19 16:02:00

最开始写快速排序花了不少时间,其实关于排序算法,最重要的是首先你要理解,各种排序算法的原理是什么,当你理解了具体的实现原理再来写程序的时候你就会觉得很轻松了。不多说,直接上代码:

package Algorithm.sort;
/**
 * 快速排序的实现
 * @author zhoudafu
 *
 */
public class QuickSort {

  public void quickSort(int[] a,int low,int high){
    int i = low;
    int j = high;
    int key = a[low];

    //分治递归结束判断
    if(i == j){
      return;
    }

    while(true){
      while(i<j){
        if(a[j]<key){
          int temp = a[j];
          a[j] = a[i];//注意不是和key互换,而是和a[i]a[j]比较互换
          a[i] = temp;
          break;//重要,当交换完为止后结束本次while循环
        }else{
          j--;
        }
      }

      while(i<j){
        if(a[i]>key){
          int temp = a[i];
          a[i] = a[j];
          a[j] = temp;
          break;//重要,当交换完为止结束本次while循环
        }else{
          i++;
        }
      }
      if(i == j){
        break;//此时跳出while(true)循环
      }
    }
    //递归分治
    quickSort(a,low,i-1);
    quickSort(a,i+1,high);
  }
  public static void main(String[] args) {
    int a[] = {49,38,65,97,76,13,27};
    QuickSort qs = new QuickSort();
    qs.quickSort(a, 0, a.length-1);
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
      System.out.print( a[i] + " ");
    }
  }
}